SunFit.com    FitnessBrigade.com
  Üzleti információk   Online vásárlás Csatlakozás
 
Vállalat Termékek Lehetőség SR a világban Hírek Társadalmi elkötelezettség
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Sunrider kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek személyes adatainak védelmét. Azzal, hogy Ön ránk bízza a személyes adatait, megbízik benne, hogy mi azokat felelősségteljesen kezeljük.

Jelen Szabályzatunk az alábbi adatkezelésekre vonatkozik:

a.) a Sunrider vállalati weboldalakra, vagyis a sunrider.com, a shop.sunrider.com és a business.sunrider.com, (a továbbiakban együttesen "weboldal") látogatóinak és használóinak, vásárlóinak adatkezelésére. A weboldal használatával Ön elfogadja és tudomásul veszi jelen Adatkezelési Szabályzatban („Szabályzat”) foglalt feltételeket. Amennyiben Ön nem ért egyet a jelen Szabályzattal, kérjük, ne használja ezt a weboldalt.

b.) a Független Üzlettulajdonosok és fogyasztók személyes adatainak kezelésére.

A fentiek alapján Sunrider az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „Rendelet”), az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „Eht.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel (a továbbiakban: „Ekertv.”) valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvénnyel (a továbbiakban: „Grt.”), valamint a 2000. évi C. törvény - a számvitelről (a továbbiakban: „Számvtv.”) összhangban az alábbi Szabályzatot teszi közzé.

Sunrider fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Szabályzatot bármikor módosítsa. Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát.

I. AZ ADATKEZELŐ

Az Adatkezelő neve Sunrider Hungary Kft. (továbbiakban „Sunrider”)
Székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99.
Cégjegyzékszáma: 01-09-268284
Nyilvántartást vezető hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:      10888083-2-41
Telefon:           +36 1 350 5373
Fax:                 +36 1 350 5374
Email:  sunrider@sunrider.hu

II. MILYEN ADATOKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

2.1 Ügyfelek adatkezelése

2.1.1. Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonos (FÜT) vagy fogyasztó, a következő adatokat kezeljük Önről:

 • Név;
 • E-mail cím;
 • Lakcím;
 • Szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám;
 • Számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám;
 • Telefonszám és faxszám;
 • Szponzor azonosítója;
 • Egyéni vállalkozók esetén bank és bankszámlaszám,
 • Az Ön által megadott felhasználónév, jelszó és a regisztrációs száma
 • Vásárlások adatai.

Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonosként áll szerződéses jogviszonyban a Sunriderrel, akkor Önről a fentieken túlmenően az alábbi adatokat is kezeljük:

 • Személyes volumen (PV),
 • Alsóvonali volumen (DV),
 • Bónusz kalkuláció,
 • Management riportok.

2.1.2. Közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés

Amennyiben Ön hozzájárul ahhoz, hogy közvetlen üzletszerzés céljából emailben rendszeresen hírleveleket, leveleket, reklámajánlatokat küldjünk Önnek, akkor az alábbi személyes adatainak kezelésére kerül sor:

 • név;
 • email-cím.

2.2 A weboldal használata során történő adatkezelés

2.2.1 Sütik (cookie)

a.) Mik azok a sütik?

Az ún. cookie-k („süti”) olyan kisméretű adatállományok, amelyeket a weboldal üzemeltetője helyez el a látogató számítógépén, és amelyet a látogató internetes böngészője ment és tárol el a weboldalról letöltve. Ennek segítségével egy későbbi látogatás során a süti révén be lehet azonosítani a látogatót, ill. meg lehet különböztetni más látogatóktól, valamint akár testreszabott információt is meg lehet jeleníteni részére.

b.) Mit tehetek, ha nem szeretném engedélyezni a sütik gépemre történő telepítését vagy szeretném azokat törölni?

Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások/Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja weboldal funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetők.

c.) Milyen típusú sütik vannak?

A sütiket alapvetőn két csoportba lehet sorolni. Az egyik csoportba tartoznak a weboldal működéséhez elengedhetetlenül szükséges sütik, amelyek az Ön hozzájárulása nélkül is alkalmazhatók, ilyenek például a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”), hitelesítési munkamenet sütik („authentication cookies”), felhasználóközpontú biztonsági sütik („user centric security cookies”), terheléskiegyenlítő munkamenet sütik („load balacing session cookies”), felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet sütik („user interface customization cookies”) stb. A másik csoportba tartozó sütik célja nem szorosan a weboldal működtetése, hanem azon túlmutató egyéb cél (pl. analitikai, marketing célú sütik stb.), amelyek csak abban az esetben telepíthetők, ha azok használatához Ön előzetesen hozzájárult.

A sütik élettartamukat tekintve lehetnek ideiglenesek, amelyek csak egy adott munkamenet alatt tárolódnak vagy állandók.

d.) Milyen sütiket használunk mi a weboldalunkon?

 • A weboldalra történő belépésekor az Ön böngészője elhelyez egy sütit a számítógépén. Amennyiben Ön vásárolni szeretne vagy más üzleti alkalmazást szeretne használni, akkor Önnek be kell jelentkeznie a regisztrációs számával és a jelszavával. A süti megjegyzi a regisztrációs számát és rangját, ez az ideiglenes süti törlődik, amennyiben Ön bezárja a böngészőjét.
 • A weboldalra történő belépéskor egy állandó süti kerül az számítógépére, amely révén a weboldal megjegyzi az Ön országát és az Ön által használt nyelvet, valamint a látogatása időpontját. Amennyiben Ön ismét belép a weboldalra, az oldal ugyanazon országot és nyelvet fogja Önnek felajánlani, mint amit a legutolsó látogatása alkalmával választott. Egyéb információt ez az állandó süti nem tárol.

2.2.2 A weboldal látogatói adatainak gyűjtése

Ön a regisztrációs száma és egyéb személyes adat megadása nélkül is böngészhet a weboldalunkon, így látogatásának nem marad nyoma.
A Sunrider tárolja azonban minden, a weboldalra látogató IP (Internet Protocol) címét, a dátumot, a belépés idejét és a megtekintett oldalakat. A Sunrider ugyanakkor tárolja az Ön regisztrációs számát is, ha azzal lépett be.

Ezen információkat kizárólag biztonsági okokból őrizzük meg annak érdekében, hogy egy esetleges jogosulatlan belépést az Ön adatainak felhasználásával megakadályozzunk, vagy arra fényt derítsünk.

III. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését Sunrider részben az Ön, mint érintett önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a webshopban történő vásárlás teljesítése érdekében (Rendelet 6. cikk (1) a) ill. b), részben pedig Eht. 154. § (3) bek., valamint az Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése és a Grt. 6.§ (5) bekezdése valamint a Számv. tv. 169.§ alapján jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.1.1 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
felhasználónév hozzájárulás
email-cím hozzájárulás
jelszó hozzájárulás
név szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség (Ekertv. 13./A.§.)
telefonszám, faxszám hozzájárulás
szállítási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám szerződés teljesítéséhez szükséges (Ekertv. 13./A.§.)

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség (Ekertv. 13./A.§.)

szponzor azonosítója

hozzájárulás/szerződés teljesítéséhez szükséges
bankszámlaszám hozzájárulás (Ekertv. 13./A.§.)
saját vásárlások adatai szerződés teljesítéséhez szükséges
regisztrációs szám hozzájárulás/szerződés teljesítéséhez szükséges

Személyes volumen 

szerződés teljesítéséhez szükséges
Alsóvonali volumen szerződés teljesítéséhez szükséges
Bónusz kalkuláció szerződés teljesítéséhez szükséges
Management riportok szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely a weboldalon történő szerződés megkötéséhez szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor lehetséges, hogy Sunrider nem tud Önnel szerződést kötni vagy nem tudja azt teljesíteni.

2.1.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat Jogalap
név hozzájárulás (Grt. 6.§ (5)
email-cím hozzájárulás (Grt. 6.§ (5)

IV. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATAIT?

4.1.   Sunrider által a 2.1.1 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja a weboldal üzemeltetése, a weboldalon kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, jutalék számítása és fizetése (FÜT esetében), valamint az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban. 

4.2.   Amennyiben Ön ehhez kifejezett hozzájárulását adta, a 2.1.2 pontban megjelölt személyes adatait közvetlen üzletszerzési célból hírlevelek, terméktájékoztatók, reklámajánlatok, tréningekre vonatkozó tájékoztató rendszeres, email útján történő megküldése céljából kezeljük. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja. Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu email címre, vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően Sunrider haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

4.3.   Sunrider a 2.2 pontban megjelölt sütiket abból a célból kezeli, hogy a weboldal üzemeltetését lehetővé tegye, valamint a weboldalt az Ön megrendeléseivel kapcsolatban megfelelően üzemeltethesse. A sütiket az Sunrider a weboldal hatékonyságának növelése érdekében is kezeli.

V. KIK AZOK A SZEMÉLYEK, AKIK A SZEMÉLYES ADATAIT MEGISMERHETIK?

5.1.   Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben a Sunrider adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Sunrider megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen a Sunriderrel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

5.2.   Sunrider tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

•   Sunrider International
székhelye: 1625 Abalone Avenue, Torrance, California USA 90501
email: info@sunrider.com
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: hosting szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Ennek alapján az Ön személyes adatait az adatfeldolgozó dolgozza fel és tárolja az USA-ban California államban található szerverein.

•   GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
email: info@gls-hungary.com
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: a Sunridertől megrendelt küldemények kiszállítása.

•   The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
email: privacy@mailchimp.com
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: levelezőrendszer biztosítása, amelyen keresztül a Sunrider hírleveleket, direkt marketing célú reklámüzeneteket online kiküldi.

•   BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
székhely: H-1103 Budapest, Kőér u. 2/A C ép.
email: office@bdo.hu
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: könyvvizsgálat.

•   OTP Bank Nyrt.
székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
email: informacio@otpbank.hu
Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység: bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a kártyás fizetési tranzakció adatainak feldolgozása.

Sunrider nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés Rendelet követelményeinek való megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

5.3.   Amennyiben Ön Független Üzlettulajdonosként áll szerződéses jogviszonyban a Sunriderrel, akkor az Ön neve, telefonszáma és emailcíme, az Ön személyes volumene, alsóvonali volumene, bónusz kalkulációja, regisztrációs száma, és az Önre vonatkozó ún. management riportok – a kapcsolattartás, szerződés teljesítése valamint tréningek tartása céljából - hozzáférhetők az Ön szponzora és más Független Üzlettulajdonosok részére.

5.4.   Amennyiben Ön szponzorral rendelkező fogyasztó, akkor az Ön neve, telefonszáma és emailcíme, az Ön személyes volumene és regisztrációs száma,– a kapcsolattartás, szerződés teljesítése céljából - hozzáférhetők az Ön szponzora részére. Amennyiben Ön nem kívánja, hogy ezen adatai egy szponzor részére láthatóak legyenek, ne kérjen szponzort, hanem közvetlenül az Adatkezelő alá jelentkezzen be fogyasztóként vagy vásároljon személyesen az Adatkezelő üzletében.

5.5.   Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai statisztikai célokra és kutatások céljára is felhasználásra kerülhetnek anonimizált módon.

5.6.   Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság és más hatóság számára is.

5.7.   Amennyiben az Adatkezelő az Ön személyes adatait olyan harmadik országba (Pl. USA) továbbítja, ahol nem biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme, akkor Sunrider mindent megtesz, hogy az Ön adatvédelmi jogai ne csorbuljanak, így különösen (i) az Európai Bizottság által jóváhagyott modell szerinti általános szerződési feltételeket alkalmazza az adattovábbítás során (pl. Sunrider International-hez történő adattovábbítás során) (ii) az EU-USA Adatvédelmi Pajzshoz (Privacy Shield) csatlakozott adatfeldolgozót vesz igénybe (pl. The Rocket Scienece Group LLC d/b/a MailChimp).

VI. MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN ADATAIT?

6.1.   Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

6.2.   A fent 2.1.1. pontban megjelölt személyes adatokat Sunrider a vásárlás – több vásárlás esetén a legutóbbinak a - teljesítésétől számított 2 évig kezeli – kivéve, ha jogszabályi kötelezettsége alapján ezen adatokat továbbra is kezelnie kell. A számviteli bizonylatokat Sunrider a Számtv. 169.§ (2) alapján 8 évig köteles megőrizni.

6.3.   Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

6.4.   Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni. Ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül töröljük az Önre vonatkozó, Önnel kapcsolatba hozható személyes adatokat, kivéve, ha jogszabályból eredő jogunk vagy kötelességünk alapján azokat továbbra is kezelhetjük vagy kezelnünk kell.

6.5.   Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.  Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu email címre, vagy postai úton megküldött nyilatkozatában. Nyilatkozatának kézhezvételét követően Sunrider haladéktalanul, 3 munkanapon belül törli az Ön adatait a nyilvántartásából.

VII. MIT TESZÜNK AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN?

7.1.   Tájékoztatjuk, hogy Sunrider minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Sunrider és az általa igénybe vett adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag Sunrider utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat.

7.2.   Bankkártya adatok biztonsága
         Ha Ön rendelését az Interneten adja le, személyes és bankkártya adatai SSL titkosítási technológiával kódolásra kerülnek, mielőtt az interneten továbbításra kerülnek. Ezzel gyakorlatilag lehetetlenné válik, hogy adatait ellopják vagy feltartóztassák, míg a cybertérben áthaladva eljut a Sunrider belső hálózatába, amely csúcstechnológiájú tűzfallal van ellátva. Bankkártyaszáma kizárólag a fizetés lebonyolításához kerül felhasználásra, azt a Sunrider nem kezeli és nem is tárolja. A Sunrider a világ vezető SSL Encryption technológiáját alkalmazó cégének, a VeriSign-nak az SSL Encryption szoftverét alkalmazza.

7.3.   Információk biztosítása
         Sajnos az interneten történő adatátvitel nem 100%-osan biztonságos. Minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelméért, de a teljes biztonságot nem garantálhatjuk. Mivel a biztonság számunkra legalább olyan fontos, mint Önnek, a jövőben is a legkorszerűbb biztonsági eljárások alkalmazására törekszünk, hogy személyes adatainak védelmét ily módon is biztosíthassuk.

7.4.   Regisztrációs szám, felhasználónév és jelszó
         Kérjük, hogy regisztrációs számát, felhasználónevét és jelszavát gondosan őrizze meg, és ne adja át senkinek. Ezen Szabályzat elfogadásával Ön felelőséget vállal minden tevékenységért, amely az Ön felhasználói nevén és jelszaván keresztül történik a weboldalon, ezért ajánljuk a jelszavak gyakori cseréjét.

7.5.   Ellopott vagy elvesztett információk
         Kérjük, azonnal értesítse a Sunridert, ha felhasználóneve, és/vagy jelszava elveszne, ellopnák, vagy illetéktelenek akarnák használni. Ilyen esetben felhasználónevét és/vagy jelszavát töröljük a rendszerünkből, majd azt az új információknak megfelelően módosítjuk.

7.6.   Független Üzlettulajdonosok adatai
         Sunrider gondoskodik arról, hogy szerződésben kötelezze a Független Üzlettulajdonosokat, hogy minden olyan személyes adatot szigorúan bizalmasan kezeljenek, amelyhez ők jelen Szabályzat alapján a szervezetben alájuk tartozó Független Üzlettulajdonosok és Fogyasztók vonatkozásában adatfeldolgozóként hozzáférnek. A Független Üzlettulajdonosok – az érintett kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosultak a többi Független Üzlettulajdonos ill. fogyasztó személyes adatait jelen Szabályzatban meghatározottaktól eltérő célra felhasználni, vagy harmadik személynek továbbítani.

VIII. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN?

8.1.   Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

 • Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.
  Ennek alapján Sunrider tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

 • A Rendelet által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Sunrider rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek átadja, ha:
  a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és Sunrider közötti szerződésen alapul; és
  b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 • Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.
  Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha Sunrider által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális. Ehhez kérjük, hogy használja a honlap "Profil megváltoztatása" menüpontját, vagy lépjen kapcsolatba a Sunriderrel. Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel során adja meg a nevét, címét, regisztrációs számát, és/vagy e-mail címét. A weboldalon lehetőség van mind az adat, mind a jelszó módosításra.

 • Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a Rendelet által előírt esetekben. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 2.1.2 pont szerinti közvetlen üzletszerzési célú adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja.  Amennyiben Ön ezen jogával élni kíván, ezt bármikor megteheti a sunrider@sunrider.hu emailcímre küldve vagy postai úton megküldött nyilatkozatában.

 • Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha Sunridernek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 • Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak Sunrider vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló (Rendelet 6. cikk (1) f) pontján alapuló) kezelése ellen. Ebben az esetben Sunrider a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

8.2.   Sunrider indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti jogain alapuló kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Sunrider a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

8.3.   Ha Sunrider nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

IX. HOVA FORDULHAT JOGAI MEGSÉRTÉSE ESETÉN?

9.1.   Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Sunriderhez az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

9.2.   Sunrider köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

9.3.   Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400 fax: +36 1-391-1410 email: ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhat jogorvoslatért.

9.4.   Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

X. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSULÁSA

Sunrider fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor megváltoztassa, módosítsa, ahhoz hozzáadjon, vagy belőle töröljön. Igyekszünk Önt a Szabályzat módosításáról minden esetben tájékoztatni, de ennek ellenére javasoljuk, hogy minden esetben ellenőrizze jelen Szabályzat aktuális tartalmát. Jelen weboldal bármilyen, módosítás utáni, Ön által történő folyamatos használata a módosított Szabályzat elfogadását jelenti, és feltételei Önre is vonatkoznak.

XI. GYERMEKEK VÉDELME

A weboldal kifejezetten nem a gyermekek, hanem nagykorú személyek számára készült. Azzal, hogy Ön a weboldalt használja, ráutaló magatartással úgy nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltött nagykorú személy. Sunrider tudatosan nem gyűjt, használ és tárol adatokat a 18. életévüket be nem töltött látogatókról.

XII. KÉRDÉSEK ÉS ÉSZREVÉTELEK

Amennyiben jelen Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele lenne, kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: sunrider@sunrider.hu.

 

Hatályos 2018. május 25-től.

Sunrider Hungary Kft.


  © 2018 The Sunrider Corporation dba Sunrider International. Minden jog fenntartva.